อย่ากทราบว่าการ์ดจอ nVidia GeForce GT 102M เป็นแบบ mxm หรือไม่