หลักที่ 1 ระบุประเภทของคน แบ่งเป็น 8 ประเภทดังนี้ ประเภท 1 คือ คนที่มีสัญชาติไทยและแจ้งเกิดในเวลากำหนด ประเภท 2 คือ คนที่มีสัญชาติไทยแต่แจ้งเกิดเกินเวลาที่กำหนด ประเภท 3 คือ คนไทยหรือคนต่างด้าวและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อน 31/05/2527 ประเภท 4 คือ คนไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า โดยไม่มีเลขบัตร ประเภท 5 ตือ คนที่เพิ่มเข้าไปทีหลัง อาจเพราะตกสำรวจหรือสาเหตุอื่น ประเภท 6 คือ คนที่เข้าเมื่องโดยไม่ถุกกฏหมาย หรือถูกกฏหมายแต่เป็นสถานะชั่วคราว ประเภท 7 คือ ลูกของคนในประเภท 6 ประเภท 8 คือ คนต่างด้าวที่ได้รับสัญชาติไทยอย่างถูกฏหมาย หลักที่ 2 ถึง 5 ระบุสถานที่เกิด โดยหลักที่ 2, 3 หมายถึงจังหวัด หลักที่ 4, 5 หมายถึงอำเภอ หลักที่ 6 ถึง 10 ระบุเลขในทะเบียนบ้าน หลักที่ 11 และ 12 ระบุลำดับการเกิดในบุคคลประเภทนั้นๆ หลักที่ 13 ใช้ตรวจสอบความถูกต้อง


โปรแกรมสุ่มบัตรประชาชนประเทศจีน