โหลด Audition CC 2019 [Full] โปรแกรมสำหรับไฟล์เสียง | 593 MB


Audition CC 2019 เป็นโปรแกรมที่ใช้ สำหรับกำรแก้ไขไฟล์เสียงที่มีประสิทธิภำพสูง มำ พร้อมกับเครื่องมือที่ให้ควำมถูกต้องแม่นย ำ สำมำรถควำมคุมคุณภำพเสียงที่ออกมำ และสำมำรถ ท ำงำนร่วมกับซอฟท์แวร์ระดับมืออำชีพอื่น ๆ ของ Adobe ได้อย่ำงลงตัว ไม่ว่ำเป็นโปรแกรม Adobe Premiere Pro และ Adobe Affects เป็นต้น Adobe Audition สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนเป็นไฟล์ เสียงที่มีคุณภำพในระดับมืออำชีพด้วยตนเอง เมื่อท ำเสร็จแล้วยังสำมำรถบันทึกลงแผ่นซีดี หรือแผ่นดีวี ดีและสื่ออื่นได้อย่ำงมำกมำย โปรแกรม Adobe Audition มีหน้ำต่ำงหลัก ๆ 3 หน้ำต่ำงด้วยกันคือ Edit View , Multitrack View , CD View

ระบบปฎิบัติการที่รองรับ :
windows 7 SP1 64 bit
windows 8.1 64 bit
windows 10 64 bit

ฟังชั่นใหม่ Audition CC 2019


Download File : HERE
เครดิต : nonnoifree


"หาโปรแกรมไม่เจอ Ctrl + f หาได้เลยครับ" | ***** ไฟล์ทุกไฟล์โหลดได้หมดทุกไฟล์ครับ *****
PC - GAMES | Manga | SOFTWARE | เว็บไซต์