Wise Game Booster 1.39.48 [Full] โปรแกรมเร่งเกมส์ให้ลื่น ล่าสุดWise Game Booster คือโปรแกรมที่มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรในเครื่อง อย่างแรม CPU สามารถตั้งค่าระบบให้เราเล่นเกมส์ได้ลื่นไหล ในบางครั้งขณะที่เราเล่นเกมส์ อาจจะพบกับอาการกระตุก ไม่ว่าจะเป็นส่วนของเสียง หรือภาพ รวมทั้งกรณีเสียงออกมาไม่ตรงกับภาพ โปรแกรม Game Booster จากค่าย WiseCleaner นี้จะช่วยให้คุณสามารถเล่นเกมส์ได้อย่างไหลลื่น ไม่มีกระตุก ซึ่งตัว Wise Game Booster จะทำการปรับการบริหารทรัพยากรของเครื่องขณะเล่นเกมส์ต่างๆ ให้สมบูรณ์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เกมส์ที่เล่นนั้น จะลดการกระตุกไปได้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรเครื่องที่มีอยู่

https://ouo.io/8IklQJเคดิส https://www.mawtoload.com