รุ่นนี้ย่อลุกไม่ได้ ครับเดินไม่ได้ด้วยเอียงได้อย่างเดียว เพราะไม่มีroomscale