ไรท์ใส่แผ่นเล่นได้ปะครับ หรือต้องใส่ HDD อย่างเดียว