สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ Mahidol University International Demonstration School (MUIDS) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2013 เพื่อเป็นต้นแบบของโรงเรียนสาธิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะชีวิตและเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระบบนานาชาติในระดับอุดมศึกษา

แบบทดสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ TOEFL ITP ประกอบด้วยหลักไวยากรณ์และการเขียน การฟัง และการอ่าน ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง Map Math เป็นข้อสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ใช้เวลาประมาณ 90 นาที

แนวข้อสอบเข้า ม.4 คณิตศาสตร์ มหิดลและสาธิต