ลบเอ็ม 2011 แล้วติดตั้งต่อไมไ่ด้ ลองทุกวิธีแล้วครับ